วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551


“…อดทนเวลาที่ฝนพรำ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง


เมื่อวันเวลาที่ฝนจาง ฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจ


ว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ…”
จาก www.kapook.com

บทที่ 2 วิธีระบบ

......ความหมายวิธีระบบ

.....หมายถึง วิธีระบบเป็นวิธีการรวมหน่วยย่อยๆ ซึ่งเป็นอิสระจากกันให้มีความสัมพันธ์กันโดยการจัดระเบียบอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้องค์ประกอบของระบบ

...1. ข้อมูลป้อนเข้า (input) ได้แก่วัตถุดิบ ข้อมูลดิบ

...2. กระบวนการ (process) ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้

...3. ผลลัพธ์ (output) ได้แก่ ผลงานที่ได้มาจากข้อมูลป้อนเข้าและกระบวนการซึ่งจะนำไปประเมินผล

...4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ได้แก่ ผลการประเมินการทำงานของระบบ ซึ่งสามารถประเมินย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนขั้นตอนการจัดระบบขั้นตอนการจัดการ

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ

...1.1 เคราะห์แนวทางการปฏิบัติ (mission analysis) คือการพิจารณาทิศทางที่จะดำเนินการจุดมุ่งหมายของระบบ เพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

...1.2 วิเคราะห์หน้าที่ (functional analysis) เป็นการกำหนดหน้าที่โดยละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติงาน

...1.3 วิเคราะห์งาน (task analysis) กำหนดไว้ในขั้นวิเคราะห์หน้าที่ และงาน

...1.4 วิเคราะห์วิธีการและสื่อ (methods-means analysis) เป็นการกำหนดหลักการปฏิบัติ กลวิธีและสื่อที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมาย

2 ขั้นการสังเคราะห์ระบบ

.....วิธีการสังเคราะห์ระบบ (system synthesis) ช่วยให้มีสมดุลของขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหามีขั้นย่อยดังนี้

...2.1 การเลือกวิธีการหรือกลวิธี

...2.2 การแก้ปัญหา

...2.3 การประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3.ขั้นการสร้างแบบจำลองวิธีการเขียนแบบจำลอง อาจเขียนได้หลายแบบ

...3.1 แบบจำลองแนวนอน

...3.2 แบบจำลองแนวตั้ง

...3.3 แบบจำลองแนวนอนผสมแนวตั้ง

...3.4 แบบจำลองแบบวงกลมหรือวงรี

...3.5 แบบจำลองกึ่งแผนภาพกึ่งรูปภาพ

...3.6 แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์

4. ขั้นการจำลองสถานการณ์

.....เพื่อปรับปรุงหรือแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบก่อนนำไปใช้จริงวิธีระบบในการเรียนการสอน

...1. ระบบการเรียนการสอนของเกอร์ลาชและอีชี

...1.1 การกำหนดจุดมุ่งหมาย

...1.2 การกำหนดเนื้อหา

...1.3 การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น

...1.4 การกำหนดกลยุทธวิธีการสอน

...1.5 การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน

...1.6 การกำหนดเวลาเรียน

...1.7 การจัดสถานที่เรียน

...1.8 การเลือกสรรทรัพยากร

...1.9 การประเมิน

...1.1 0การวิเคราะห์ผลย้อนกลับ

2. ระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา

3. ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธีวิธีระบบกับสื่อการเรียนการสอน

...1. การผลิตสื่อ

...2 .การใช้สื่อ

...3. การเก็บรักษาสื่อ

บทสรุป

...วิธีระบบเป็นผลของการรวมหน่วยย่อยๆ ซึ่งเป็นอิสระจากกันให้มีความสัมพันธ์กัน โดยการจัดระเบียบและสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้